Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Mam pytanie – ile jest dni na dostarczenie zwolnienia do zakładu pracy?

[obrazek]http://lilypie.com/days/050715/0/0/1/+1/images/obrazek.gif [/obrazek]

4 odpowiedzi na pytanie: Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

lilavati Dodane ponad rok temu,

Re: Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Kiedyś miałam ten sam problem – znalazłam że 7 dni , wysłałam poleconym i było OK
Jak szukałam tej informacji dla siegie coś takiego wyczytałam na poradach prawnych

“Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ten stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.
Zwracam jednakże uwagę, iż należy odróżnić czynność polegającą na zawiadomieniu pracodawcy o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, od samego dostarczenia zwolnienia lekarskiego.
Otóż, zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia łącznie za okres do 33 dni w roku kalendarzowym, a począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 z późn. zm) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.
W przypadku bowiem, gdy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.
Nadmieniam, iż w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy i zasiłek chorobowy, obniżenie o 25% wysokości stosuje się wyłącznie do zasiłku chorobowego.
Zwracam także uwagę, że w razie gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia i jest orzeczona więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim, termin 7 dni powinien być liczony od daty wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku.
Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wysokość zasiłku ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem, które łącznie z poprzednimi obejmuje okres co najmniej trzydziestodniowy, do dnia dostarczenia zaświadczeń lekarskich.


Ania+Mateuszek 19.04.2004

wiolar Dodane ponad rok temu,

Re: Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Dziękuję bardzo za odpowiedź 🙂

[obrazek]http://lilypie.com/days/050715/0/0/1/+1/images/obrazek.gif [/obrazek]

talka Dodane ponad rok temu,

Re: Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Powinno sie dostarczyć do 7 dni. Jeśli wyślesz pocztą, to liczy się data stempla pocztowego.
Wesołych Świąt! Talka

Dodane ponad rok temu,

Re: Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Termin jest 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Kasia+KTOŚ

Znasz odpowiedź na pytanie: Ile dni na dostarczenie zwolnienia??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Noworodek, niemowlę
poradzcie jak karmic
witajcie! wreszcie moge "legalnie" korespondowac na Waszym podforum... moj Adas urodzil sie 12.grudnia, ciut wczesniej, niz sie go spodziewalismy i mielismy z tego powodu pewne klopoty. Adas urodzil sie chudzienki,
Czytaj dalej
Noworodek, niemowlę
Co na zaparcia - 6 miesięcy?
Dziewczyny! Karmię piersią, ale od skończenia przez Emilkę 6 mies. daję jej różne przeciery, wiadomo. I zaczęła robić kupkę co kilka dni, plastelinową. Wczoraj był dzień po 3 dniach bez
Czytaj dalej