Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

Od 1 maja 2004 r. ma obowiązywać nowy system świadczeń rodzinnych. Przeczytaj nasz informator z kalkulatorem w ręku. Wylicz z “Gazetą” nowe zasiłki i dodatki. Sprawdź, co się zmienia i co to znaczy dla twojej rodziny

Zmiany są zasadnicze! Zamiast plejady rozmaitych zasiłków (rodzinny, wychowawczy, macierzyński, alimentacyjny) ma być jeden podstawowy zasiłek rodzinny powiększany o różne dodatki. Czy na pewno te zmiany wejdą w życie, i to za pół roku? Raczej tak. Senat już przyjął tę ustawę. Teraz wróciła do Sejmu, potem trafi do prezydenta. – Obecny system jest nieszczelny, marnotrawi mnóstwo pieniędzy. Pomoc nie zawsze trafia do najbardziej potrzebujących – wyjaśniała “Gazecie” wiceminister pracy Jolanta Banach. Przeczytaj nasz informator. Sprawdź, ile zyskasz (albo ile stracisz) na reformie zasiłków.

Komu przysługują nowe świadczenia

Przypomnijmy ogólną zasadę zmian: teraz są różne, niezależne od siebie zasiłki. Od 1 maja 2004 roku ma być tylko jeden zasiłek rodzinny – taka “zasiłkowa podstawa”. Ma do niego prawo każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Jak liczyć dochód, sprawdź w ramce niżej. Dopiero jeśli dostaniesz tę podstawę, możesz się starać o kolejne dodatki. Wyjątek od tej reguły: zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje niezależnie od dochodu (więcej o tym zasiłku za chwilę). Uwaga! Wysokość wszystkich świadczeń i progów dochodowych podajemy w kwotach netto, czyli na rękę.

Zasiłek rodzinny

Jak jest teraz. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 548 zł lub 612 zł (samotnie wychowujący dziecko lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym) – na dziecko do 16. roku życia (jeśli się uczy – do 20. roku życia), na dziecko niepełnosprawne, na małżonka niepełnosprawnego lub opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem. Wynosi: 42,50 zł na pierwsze i drugie dziecko (oraz małżonka), 52,60 zł na trzecie, 65,70 zł na czwarte i kolejne dziecko. Samotny rodzic z dzieckiem niepełnosprawnym dostaje zasiłek w podwójnej wysokości.

Jak będzie po 1 maja 2004 roku. Przypomnijmy: prawo do zasiłku rodzinnego mają tylko te osoby, których dochód nie przekracza 504 zł “na głowę” w rodzinie (lub 583 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Zasiłek przysługuje na dziecko poniżej 18. roku życia (jeśli się uczy – do 21. roku życia). Uczący się (lub studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24. roku życia.

Jaka będzie wysokość zasiłku? W tzw. okresie przejściowym, od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005: miesięcznie 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł – na trzecie, 66 zł – na czwarte i kolejne dziecko. Od 1 września 2005 wysokość zasiłku będzie zależała od wieku dziecka: 44 zł na dziecko poniżej 5. roku życia, 56 zł od 5 do 18 lat, 65 zł na osobę pełnoletnią do 24. roku życia. Co trzy lata zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) ma być waloryzowany (pierwszy raz 1 września 2006 roku).

Ważne! Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i dochodowe).

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku, gdy przebywa w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa też z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (nawet jeśli ta osoba spełnia kryterium wieku i dochodowe).

A teraz przyjrzymy się zasiłkom, które od maja 2004 staną się dodatkami do podstawowego zasiłku rodzinnego.

Zasiłek wychowawczy

Jak jest teraz. Przysługuje, gdy dochód nie przekracza 548 zł na osobę. Wypłacany przez dwa lub trzy lata (ciąża mnoga, samotny rodzic) albo przez sześć lat (dziecko niepełnosprawne). Wynosi 318,10 zł dla osoby zamężnej lub 505,80 zł dla samotnego rodzica (lub na trzecie dziecko).

Po 1 maja 2004. Ten zasiłek zniknie! Ale pojawi się dodatek z tytułu urlopu wychowawczego. Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (czyli spełniają kryteria dochodowe “zasiłkowej podstawy”, które opisaliśmy przed chwilą). Wysokość nowego dodatku – 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun. Wypłacany jest przez dwa lata. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka – przez trzy lata. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – do sześciu lat. Ten dodatek nie przysługuje osobom pobierającym rentę, emeryturę bądź rentę socjalną.

Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba za to opiekować się dzieckiem (a więc nie można oddać go do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

Świadczenie alimentacyjne

Jak jest teraz. To świadczenie wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód w rodzinie nie może przekraczać 612 zł na osobę. Maksymalna wysokość takich państwowych alimentów: 631,40 zł.

Po 1 maja 2004. Będzie nowy dodatek alimentacyjny: na jedno dziecko miesięcznie 170 zł, ale nie więcej niż 510 zł na rodzinę (na dziecko niepełnosprawne – 250 zł, ale nie więcej niż 750 zł na rodzinę). Przysługuje niezależnie od tego, czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone! Jest tylko jeden warunek: kryterium dochodowe. Nie może przekroczyć 504 zł (lub 583 zł) na osobę w rodzinie.

Uwaga! Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek się nie należy.
Zasiłek macierzyński z pomocy społecznej

Jak jest teraz. Otrzymują go (jednorazowo) kobiety, które urodziły dziecko. Warunek: dochód rodziny poniżej 300 zł miesięcznie na osobę. Wynosi 201 zł.

Po 1 maja 2004. Pojawi się jednorazowy dodatek – 500 zł (na każde urodzone dziecko). I znów ta sama zasada: dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (kryterium dochodowe!).

Ważne! Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, także faktycznemu opiekunowi dziecka.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Jak jest teraz. To zasiłek dla osób bezrobotnych, samotnie wychowujących dziecko młodsze niż siedmioletnie, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Warunek: dochód poniżej 300 zł miesięcznie na osobę. Wypłacany przez trzy lata: 461 zł (pierwszy rok), 80 proc. przez kolejne dwa lata.

Po 1 maja 2004. Znów to samo: zasiłek zostanie zastąpiony przez odpowiedni dodatek. Warunek: zarejestrowanie się w urzędzie pracy, czyli wykazanie się “gotowością” do podjęcia pracy (i oczywiście dochody uprawniające do zasiłku rodzinnego). Wysokość: 400 zł miesięcznie, maksymalnie przez trzy lata (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat). Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Dodatek może być zawieszony, jeżeli matka, ojciec bądź opiekun podejmuje pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek (ważne! w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia). Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim poniżej).

Uwaga! Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku alimentacyjnego (pisaliśmy o nim wyżej). Trzeba wybrać jeden z nich.

Zasiłek pielęgnacyjny

Jak jest teraz. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia (jeśli znaczna niepełnosprawność – także po 16. roku życia) oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Wynosi 141,70 zł.

Po 1 maja 2004. Niewiele się tu zmieni. Prawo do tego zasiłku mają niepełnosprawne dzieci, osoby powyżej 16. roku życia niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz wszyscy powyżej 75. roku życia. Ważne! Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych (to jedyny wyjątek!). Warunek: osoby objęte zasiłkiem nie mogą przebywać w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Wynosi 142 zł miesięcznie. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przy emeryturach i rentach.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Jak jest teraz. Przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 460 lub 502 zł (w zależności od typu rodziny). Wysokość zasiłku: 418 zł.

Po 1 maja 2004. Ten zasiłek też zniknie. Pojawi się za to świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł miesięcznie. Dostaną je osoby opiekujące się dziećmi do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Przysługuje oczywiście tylko tym rodzinom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Uwaga! Z tego świadczenia nie mogą korzystać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę lub rentę socjalną. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

Trzy dodatki zupełnie nowe…

Od 1 maja 2004 roku pojawią się także zupełnie nowe dodatki. Oczywiście będą przysługiwały jedynie rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego (przypomnijmy: dochód na osobę poniżej 504 zł lub 583 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym).

50 zł miesięcznie na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące);

90 zł raz na rok – we wrześniu – na wydatki związane z nauką w szkole;

80 zł miesięcznie (od września do czerwca) na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania. Warunek: dziecko mieszka w bursie, internacie, na stancji itp.

Gdzie i kiedy po świadczenia

Tam, gdzie teraz lub do urzędu miasta lub gminy. Ważne! Musisz zgłosić się przed 1 maja 2004. Zasiłek (dodatki) dostaną tylko te osoby, które o niego wystąpią (i oczywiście spełniają kryterium dochodowe). Wniosek składa się co roku, świadczenia przyznawane jest na 12 miesięcy – od września do sierpnia. Uwaga! W okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2006, zasiłek rodzinny oraz niektóre dodatki będzie wypłacał także pracodawca.
Jakie składasz dokumenty

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie każdego z członków rodziny. Poza tym (w zależności od rodzaju świadczenia bądź dodatku): dokument potwierdzający wiek dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności; prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka bądź o toczonym postępowaniu; prawomocny wyrok sądu o rozwodzie bądź separacji; zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dziecko się uczy (dla dzieci po 18. roku życia); zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające twoją “gotowość” podjęcia zatrudnienia; zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego oraz wcześniejszym okresie zatrudnienia.

Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, świadczenie zostanie ci przyznane już od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Uwaga! Jeśli zmieni się liczba członków twojej rodziny (urodziny, śmierć, usamodzielnienie się dziecka, rozwód itd.), zgłoś to jak najszybciej. Zmiana ta wpływa bowiem na wysokość dochodu na osobę – możesz stracić lub uzyskać prawo do świadczenia!

A jeśli dostaniesz świadczenia, które ci się nie należą?

To będziesz je musiał zwrócić. Jeśli nikt się o pieniądze nie upomni, po trzech latach nastąpi przedawnienie. Uwaga! Gdy urząd pomyli się na twoją korzyść, zwrócisz nadpłatę bez odsetek. Jeśli sam wprowadzisz urząd w błąd, zapłacisz odsetki! A jeśli urząd pomylił się i odmówił należnych świadczeń bądź je zaniżył? To wypłaci pieniądze, ale tylko za trzy ostatnie lata, i to bez odsetek.

Przykład: Zasiłki dla Kowalskich

Państwo Kowalscy mają dwoje dzieci: ośmio- i 17-letnie. Starsze uczy się w szkole z internatem poza miejscem zamieszkania.

Kowalscy dostają teraz: tylko zasiłek rodzinny – 85 zł (42,50 zł x 2)

Po 1 maja 2004 będzie im przysługiwał: zasiłek rodzinny – 86 zł (2 x 43 zł), od 1 września 2005 – 121 zł (56 zł + 65 zł) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 80 zł. Razem: 166 zł miesięcznie (od 1 września 2005 – 201 zł). Do tego jednorazowo otrzymają dodatek do zasiłku rodzinnego na początek roku szkolnego – 180 zł (90 zł x 2).

Jak liczyć dochód do świadczeń rodzinnych

Musisz wykazać wszystkie dochody (bez świadczeń z pomocy społecznej), czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto (czyli – mówiąc najprościej – po odliczeniu podatku i składek). Skąd brać te dane? Najlepiej z urzędu skarbowego, z rozliczenia rocznego.

Uwaga! W 2004 roku, składając wniosek o zasiłek, wykazujemy wyjątkowo dochody za rok 2002, w 2005 – za rok 2004.

Policzmy średni dochód na przykładzie. Państwo Nowakowie mają dwoje dzieci. Pani Nowak zarabia 800 zł, co kwartał dostaje 350 zł premii. Pan Nowak jest bezrobotny (ma 500 zł zasiłku). Roczny dochód matki: 11 000 zł (9600 zł pensji + 1400 zł premii), ojca zaś: 6000 zł. Łączny roczny dochód Nowaków: 17 000 zł. Teraz liczymy średni dochód miesięczny na jednego Nowaka: 17 000 zł przez 12 daje 1416,66 zł.

I tę kwotę dzielimy przez cztery, co daje 354,16 zł. I tyle właśnie wynosi średni miesięczny dochód w tej rodzinie. To wystarczy, by wystąpić o zasiłek rodzinny.

Ważne! Jeżeli teraz pobierasz zasiłek, a po 1 maja 2004 średni dochód twojej rodziny przekroczy próg uprawniający do zasiłku rodzinnego o kwotę nie wyższą niż 43 zł (najniższy zasiłek do 31 sierpnia 2005), nadal będzie ci przysługiwało prawo do tego świadczenia.

A co z dochodami rolników?

Ustala się je na podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że miesięczny dochód z takiego hektara wynosi tyle, ile połowa progu dochodowego – a więc 252 zł. Prawo do nowego zasiłku rodzinnego przysługuje więc rolnikom, którzy mają nie więcej niż dwa hektary przeliczeniowe (2 x 252 zł daje 504 zł)

6 odpowiedzi na pytanie: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

 1. Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

  Ewo daj mi link strony skąd sciągnełaś to. chce sie dowiedizec więcej o tym funduszu alimentacyjnym

  CHMURKA I KLAUDIA 13.09

  • Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

   hmm,..moze i brzmi niezle..

   chociaz w polsce to nigdy nic nie iwadomo,,moja siostra jak sie staralaa.o stypeddium…to doliczyli jej nawet rente babci..i dzialke mojego brata../?/..i oczywiscie emerytury mochch rodzicow..bo z nimi mieszkaja… a jej maz bezrobotny….liczy sie kto mieszka w jednym gospod. domowym..
   a zameldowac sie w domu urodzenia meza nie moze..bo straci ubezpieczenie…i bedzie musiala sama sie ubezpieczac..heh..badz tu madry..
   po prostu paragraf 22..

   • Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

    dzieki za informacje.
    Jestem ciekawa czy Ci co siedzą w Rządzie wyżyliby za 504zł na osobę?
    Matka samotna dostanie dodatek alimentacyjny 170zł i to na pewno starczy dla dziecka, a ojciec będzie miał gdzieś wszystko bo po co ma płacić skoro ona dostanie taką “grubą” kasę -śMIECHU WARTE!!!!!!!!

    Zauważyłyście jak obcięli ogólnie mówiąc wszystko???????

    • Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

     ale z tymi alimentami gdzie trzeba sie zgłosic? i kiedy? moze wiesz./?

     CHMURKA I KLAUDIA 13.09

     • Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

      Bardzo proszę

      Pozdrawiam

      • Re: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

       nie wiem, może będzie wiedziała Ewka M.?

       Znasz odpowiedź na pytanie: Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

       Dodaj komentarz

       Angina u dwulatka

       Mój Synek ma 2 lata i 2 miesiące. Od miesiąca kaszlał i smarkał a od środy dostał gorączki (w okolicach +/- 39) W tym samym dniu zaczął gorączkować mąż –...

       Czytaj dalej →

       Mozarella w ciąży

       Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

       Czytaj dalej →

       Ile kosztuje żłobek?

       Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

       Czytaj dalej →

       Dziewczyny po cc – dreny

       Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

       Czytaj dalej →

       Meskie imie miedzynarodowe.

       Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

       Czytaj dalej →

       Wielotorbielowatość nerek

       W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

       Czytaj dalej →

       Ruchome kolano

       Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

       Czytaj dalej →
       Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
       Logo
       Enable registration in settings - general